Activist 024 nr.71
Begijnenstraat 34, 6511 WP Nijmegen, tel 024-3238162, fax 024-3231708, assata@antenna.nl

Verschijnt driewekelijks, stuur ons je persberichten en ander interessants!! Je kan abonnee worden voor 7 euro per jaar of stort gul en onbeheerst op giro 4500861 t.n.v. Assata Info


met in dit nummer:
1. deel drie van de centrumverboden reeks
2. burgerinspectie tegen schijnveiligheid
3. kraaknieuws
4. d-fence, leer jezelf verdedigen in het femcafé
5. uitlevering van Baskische politieke vluchteling
6. european news real, videonieuws
7. nieuws van miliedefensie
8. platformbussen naar NATO ‘veiligheidsconferentie'
9. eten en feesten


1____________Centrum verboden op de schop
 
Deel 3 in een serie van drie. Wat vooraf ging: in deel 1 volgden we onze helden op nietwinkeldag en zagen we hoe een ludieke actie met repressie werd beantwoord. Deel 2 liet zien, hoe een demonstratie van Keer het Tij door politie-optreden uit de hand liep. Nu dan deel drie, het slot in deze zinderende aktiethriller. Hoe de burgemeester bakzeil haalt en the good guys uiteindelijk zegevieren:

De burgemeester van Nijmegen, mevrouw G. ter Horst, heeft afgelopen vrijdag 9 januari15 gebiedsverboden ingetrokken. Aan de intrekkingen ging, in december 2003, een rechtszaak vooraf. De Voorzieningenrechter in Arnhem schorste toen één van de verboden, omdat deze disproportioneel lang was, betwijfeld moest worden of zo'n vergaande beperking van de bewegingsvrijheid (in mandaat) door de politie kon worden opgelegd en betrokkene niet eerder overlast had veroorzaakt of de openbare orde had verstoord.
Het handelt in deze zaken om verblijfsontzeggingen voor het centrum van Nijmegen. Ze zijn opgelegd na een ludieke actie op Niet-Winkeldag (29 november) en een demonstratie van Keer het tij tegen de plannen van het kabinet (18 december).
Verwacht mag worden dat het beleid ten aanzien van verblijfsontzeggingen in Nijmegen binnenkort zal worden herzien. Dat beleid wijkt sterk af van de praktijk in andere steden.
De bij de eerste actie opgelegde verboden zijn volgens de burgemeester, bij nader inzien, opgelegd aan mensen, die niet eerder gewaarschuwd of aangehouden zijn vanwege openbare orde verstorend gedrag. Bovendien is ook zij nu van mening
dat ze disproportioneel lang waren. Het eerste argument gaat, volgens
de burgemeester, ook op voor de op 18 december opgelegde verboden.
Begin oktober 2003 werd door een medewerker van onze werkgroep voor het eerst bezwaar gemaakt tegen een aan een Nijmegenaar opgelegde verblijfsontzegging. Die zaak had niets met actievoeren/demonstreren te maken. Het betrof een verbod van 12 weken, vanwege een eenmalige belediging en wederspannigheid. Wij vochten het verbod, voor betrokkene, aan omdat dat, naar ons idee:
- disproportioneel lang was
- ten onrechte in mandaat gegeven was
- zonder voorafgaande waarschuwingen/aanhoudingen was opgelegd
De burgemeester verklaarde toen het bezwaarschrift ongegrond. Verdere rechtsmaatregelen werden toen niet genomen.
Voor één van de actievoerders van de Niet-Winkeldag vochten wij, begin december, opnieuw een opgelegde verblijfsontzegging - weer voor 12 weken en door de politie opgelegd - aan. We maakten, met vergelijkbare argumenten als in de zaak van oktober, bezwaar bij de burgemeester. Nu vroegen we bovendien aan de rechter om een voorlopige voorziening te treffen.
De rechter gaf op 17 december, bij de toewijzing van het verzoek tot schorsing, een hard oordeel:
-geenszins was aannemelijk geworden dat er sprake was van een reëel dreigende openbare orde verstoring; het ging immers om een eenmalige actie; er was geen sprake
van eerdere strafbare feiten; er waren niet eerder waarschuwingen gegeven
- niet onomstotelijk vast stond dat de zware bevoegdheid (tot het opleggen van langdurige verblijfs-ontzeggingen) aan de politie had mogen worden gemandateerd
- de rechter was niet overtuigd van de proportionaliteit van de verblijfsontzegging
Op 24 december 2003 hebben wij de burgemeester verzocht om bekend te maken:
- dat de naar aanleiding van de gebeurtenissen op 29 november 2003 aan de Marikenstraat opgelegde verblijfsontzeggingen zullen worden ingetrokken,
- dat de naar aanleiding van de gebeurtenissen bij de demonstratie van Keer het tij op 18 december opgelegde verblijfsontzeggingen zullen worden ingetrokken,
- welke maatregelen zullen worden genomen ten aanzien van andere nog van kracht zijnde verblijfsontzeggingen,
- hoe de politie met het instrument verblijfsontzeggingen zal omgaan totdat een aangepaste regeling van kracht zal zijn.
De burgemeester bleek, begin januari, niet op dit verzoek te willen ingaan.
Op 6 januari 2004 hebben we voor alle betrokkenen bezwaarschriften ingediend. In haar beslissingen van afgelopen vrijdag heeft de burgemeester alle ontzeggingen met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Nb.: Ook op 17 december 2003, deed de Vreemdelingenkamer in Assen uitspraak op het beroep van de twee Schotse personen die, naar aanleiding van hun aanwezigheid bij de Niet-Winkeldagactie, het land waren uitgezet. De Schotten waren, volgens die rechter, onrechtmatig uitgezet omdat - in hun zaak - geen sprake was van een "werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging voor de openbare orde". De Nederlandse Staat diende een schadevergoeding te betalen voor de in vreemdelingenbewaring, die "van meet af aan onrechtmatig was", doorgebrachte dagen.

 Werkgroep Klachten
Politieoptreden
Postbus 1501
6501 BM  NIJMEGEN

2___________(Schijn)veiligheid

Veiligheid is wereldwijd een populair thema. Sinds president Bush zijn 'war on terrorism' heeft uitgeroepen zijn overal ter wereld allerlei maatregelen genomen om 'terrorisme' te bestrijden. Ook in de plaatselijke en landelijke politiek worden, onder het mom van het vergroten van de veiligheid, op dit moment allerlei repressieve regels doorgedrukt. Op landelijk niveau is er natuurlijk de in 2005 ingaande legitimatieplicht en de reeds bestaande grotere fouilleervrijheid voor de politie. En ook in Nijmegen, dat zo trots is op het linkse imago, neemt de repressie toe. Met name zwakkere groepen als dak- en thuislozen lopen regelmatig tegen verblijfsontzeggingen en boetes voor bedelen aan.
Maar ook andere Nijmegenaren krijgen steeds meer te maken met controle en repressie. 'Het gezag op straat moet teruggewonnen worden' zoals dat heet. Met camera's, met meer politie, meer toezicht. Onderzoek wijst uit dat deze maatregelen meestal een cosmetisch karakter hebben en vooral het gevoel van veiligheid moeten vergroten, zonder aan een werkelijk grotere veiligheid bij te dragen. Wel worden de privacy en de burgerrechten steeds verder ingeperkt ten gunste van grotere mogelijkheden tot controle.
Op donderdagavond 8 januari liet de Burgerwacht, een gelegenheidscollectief van autonome burgerinspecteurs, op een vermakelijke manier aan de Nijmeegse bevolking en haar regenten zien dat identificatieplicht, verblijfsontzeggingen en andere repressieve verboden alleen maar mensen uitsluiten en zeker niet bijdragen aan een solidaire, leefbare stad.
Hiervoor werden in de Marikenstraat en bij de kruising Ziekerstraat-Oranjesingel controleposten neergezet, bestaande uit wachthuisjes, slagbomen en geuniformeerde burgerwachten compleet met bloesjes met logo, buttons en andere uniformachtige parafernalia. Zij controleerden of het winkelend publiek wel voldeed aan alle eisen: Hebben mensen wel genoeg geld op zak om te
bewijzen dat ze niet komen bedelen? Heeft iedereen wel een vaste woon- of verblijfplaats en waar is deze? Want slapen op straat is verboden. En natuurlijk werd iedereen alvast gevraagd naar zijn of haar legitimatie.
Iedere "burger" die zijn of haar aanwezigheid niet voldoende kon beargumenteren kreeg voor de duur van de avond een fraai vormgegeven "vergunning", waarmee toestemming werd verleend het Nijmeegs centrum naar eigen inzicht te gebruiken. Op de achterzijde van deze vergunning werd het hoe en waarom van deze aktie kort uitgelegd. Ook gingen de burgerwachten met de geïnspecteerde burger in discussie over het hoe en waarom van veiligheidsmaatregelen. Sommige mensen begrepen er niet zoveel van, maar een verrassende meerderheid van de gecontroleerde mensen stonden achter het idee dat de stad van iedereen is, en niet alleen maar van hen die geld komen uitgeven. En dat mogen de politici, hier in Nijmegen en waar dan ook, zich in de oren knopen.

3____________________Kraken

Slecht nieuws voor de Nijmeegse kraakscene. Twee panden moeten verlaten worden en voor een derde valt te vrezen. De Kraayenhoff moet op 1 februari weg, de Openbare Orde aan de Tweede Walstraat moet binnen een week haar biezen pakken. Opmerkelijk aan de laatste zaak is, dat een dwangsom wordt ingezet om extra pressie uit te oefenen. Vertrekken de krakers niet op tijd, dan krijgen ze per dag dat ze er te lang zitten een boete.
Verder diende op vrijdag 23 februari het kort geding dat was aangespannen tegen het kraakpand op de Dobbelmanstraat. Over 15 dagen volgt de uitspraak. Arnhemse rechters kennende kun je al bedenken wat de uitslag wordt…
Vervolgens nemen we onze lezers even mee op een uitstapje naar Arnhem. Onze noorderburen zaten de afgelopen weken niet stil. Woensdag 7 januari kraakte een groep van zeker dertig personen een leegstaand pand in de driekoningendwarsstraat, midden in het spijkerkwartier. Met deze actiekraak (het pand, dat in eigendom is van de gemeente stond pas 4 maanden leeg) wilde de groep aantonen dat de gemeente Arnhem wel degelijk ruimte heeft om vluchtelingen op te vangen, maar dat ze deze ruimte liever leeg laat staan, dan te gebruiken voor opvang. Drie minuten nadat de deur open was stond er al politie op de stoep en alhoewel de krakers aanvoerden, dat er geen leegstand geconstateerd hoefde te worden (omdat het toch pas 4 maanden leegstond) en in gesprek was met de eigenaar (er was een groepje afgevaardigd naar de gemeentereceptie die gelijktijdig werd gehouden) besloot de politie toch dat de krakers weg moesten.
De maandag daarop volgde een herkraak aan de Rijnkade. Huize werfzicht, ruim een jaar geleden ontruimd stond nog steeds leeg. Ondertussen hadden de twee eigenaren er wel alles aan gedaan om het pand onbewoonbaar te maken: leidingen waren doorgezaagd of losgetrokken en tussenmuurtjes en plafonds eruitgesloopt. En toen stond ook nog eens twee dagen na de kraak een knokploeg voor de deur. Gelukkig was het pand gebarricadeerd en kwamen ze er niet in, maar een paar ruiten overleefden de ontmoeting niet. Om het pand een beetje bewoonbaar te maken is een hoop materiaal nodig. Heb je nog bouwmaterialen (gipsplaat, hout, isolatiemateriaal), ze hebben het hard nodig. Heb je geen materialen, maar wel dorst, dan kun je op vrijdag 30 januari aan de Rijnkade terecht voor een benefietcafé. Van het geld dat verdiend wordt in het café kunnen de bewoners het pandje gaan opknappen. Er zijn al plannen om vervolgens een tweewekelijkse kroegavond te organiseren.

4____________________D-fense

“We voelen ons allemaal wel eens onveilig op straat. Daarom een avondje zelfverdediging voor mannen en vrouwen. Kom ook, doe mee en leer de beginselen van het zelfverdedigen!”, aldus de organisatrices van het Femcafe. Woensdag 28 januari staat in het teken van zelfverdediging. Tijdens de avond kunnen aanwezigen kennis maken met enkele eenvoudige trucjes om jezelf te verdedigen. Een martial arts expert zul je niet worden in zo'n korte tijd, maar de basis van een goede verdediging zal zeker gelegd worden. En zoals jullie allemaal weten is verdediging de beste aanval…
De avond begint om 20 uur, deur open om 19.30 uur in de Klinker

 Femcafé Nijmegen
De Klinker: Van Broeckhuysenstraat 46
iedere 4e woensdag van de maand
aanvang 20.00 (bar open va. 19.30)
entree is gratis (voor mannen en vrouwen)

5__________________uitlevering

Op 7 januari 2004 werd de Baskische politieke vluchteling Alexander Akarregi Casas, door Spanje verdacht van ‘samenwerking met ETA', door de Nederlandse autoriteiten aan Spanje uitgeleverd. Het recht op het instellen van hoger beroep tegen de politieke beslissing van minister Donner van justitie werd hem op laffe en illegale manier onthouden. Een reconstructie van de ‘zaak Alexander' laat voor politieke activisten een voorland van volkomen rechteloosheid zien. Nederland gaat steeds meer lijken op andere EU-lidstaten, als Italië en Spanje. Het Baskenland Informatie Centrum (BIC) stuurde ons een interessant achtergrondstuk over de zaak. Helaas was het zo'n 8 pagina's te lang om te plaatsen. Lees meer over de uitleveringszaak op www.baskinfo.org/

 Baskenland Informatie Centrum
postbus 2884
3500 GW Utrecht
E-mail: baskinfo@xs4all.nl

6______________Videonieuwsbrief

Sinds anderhalf jaar bestaat het European NewsReal nu. Het is een maandelijks video magazine van een half uur met korte bijdrages van onafhankelijke video activisten uit heel Europa. Op dit moment worden de edities vertaald, ondertiteld, verspreid op videobanden en lokaal vertoond in acht verschillende landen. In Nederland wordt het NewsReal verspreid door trojan tv, een klein collectief van videoactivisten die samenwerken binnen het Organic Chaos Network. Inmiddels wordt het NewsReal vertoond op een stuk of 15 plekken, onder andere bij Onderbelicht in de Klinker in Nijmegen.
In het NewsReal worden de berichten verteld door de mensen die zelf bij de dingen betrokken zijn, en dus niet door de bril van de massa media, die de zaken vaak niet of eenzijdig belicht. Tijdens de protesten tegen de oorlog tegen Irak vertellen de mensen die deelnemen aan de protesten in bv Zagreb (Kroatië), Barcelona, Londen en Faslane waarom ze de acties doen en waarom ze tegen die oorlog zijn. Aflevering nr. 10 was een soort krakers special met bijdrages uit vier verschillende landen. Krakers uit Barcelona, Karlsruhe, Kopenhagen en Amsterdam komen aan het woord.
In de nieuwste editie van het NewsReal, nr. 11, zit nog een bijdrage uit Barcelona over het kraakpand Can Masdeu en de pogingen die zij doen om een soort sociale uitwisseling tussen de stad en de landelijke omgeving tot stand te brengen. Een engelse videoactivist spioneerde in Italië en brengt een protest tegen de steeds groter wordende grip van Berlusconi op de massa media. Er zijn twee bijdrages van het ESF in Parijs, in de eerste stelt de Sans-Papier beweging zich voor en in de tweede zien we een actie tegen de alom aanwezige reclame in de metro en hoe een groep activisten er veel plezier in heeft deze om te toveren in anti-reclame. Tot slot zijn er twee bijdrages over de invoering van genetisch gemanipuleerde gewassen in Engeland. We zien een massaal protest van boeren en consumenten in Londen die uitleggen waarom ze dat spul niet willen en beloven dat ze zeker de democratie in eigen hand zullen nemen als het toch toegelaten wordt. In de volgende bijdrage zien we hoe een groepje activisten juist dat doet en in een half uurtje een geheel proefveld rooit.
In Nederland zijn we opzoek naar meer plekken waar het NewsReal vertoond kan worden. We zijn niet alleen opzoek naar alternatieve (kraak) kroegen, maar bv ook naar jongerencentra of kleine programma bioscopen. Een andere mogelijkheid kan ook zijn het NewsReal voor een concert te vertonen. Het zou fijn zijn als mensen ons daar bij helpen, dus mocht je een plek weten, vraag na of de mensen het zien zitten en neem contact met ons op !
Verder denken we er over om het NewsReal ook op een andere manier dan alleen op VHS banden te verspreiden bv het in het internet te zetten (we weten nog niet waar en in wat voor formaat) en het wellicht ook als video CD te verspreiden zodat mensen het bv op hun computer of DVD speler kunnen afspelen.
Mocht je interesse hebben in het NewsReal laat het ons weten !
groeten en veel kijkplezier, trojan tv

Het European NewsReal wordt tegen kostprijs (5 euro per editie) verspreid door trojan tv : trojan[at]nadir.org

meer informatie over het ENR (in het nederlands) : www.antenna.nl/organicchaos/enr.html
(en in 9 andere talen): www.europeannewsreal.indymedia.org

7______________milieunieuwtjes

Van Milieudefensie ontvingen wij de volgende uitnodigingen en aankondigingen:
Graag nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij de opening van de website rechtomteweten.nl op 29 februari a.s. in de voormalige vliegasfabriek VASIM te Nijmegen.
Zondag 29 februari 2004, 14.00 uur (deur open 13.00), VASIM, Winselingseweg 41, Nijmegen. Programma (niet in tijdsvolgorde):
* Korte speeches van: Diederik Samson (lid Tweede Kamer), Gerard van Gorkum (directeur ARN BV), Marga Jacobs (voorzitter Vereniging Leefmilieu).
* Opening van de website rechtomteweten.nl door een prominent.
* Demonstratie van de website: de mogelijkheden en onmogelijkheden.
* Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de verschillende deskundigen die de site gemaakt hebben: de Katholieke Universiteit Nijmegen, webbouwer KAM-Consult, de provinciale milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu.

De website rechtomteweten.nl is uniek voor Nederland. Na de ramp in Enschede zijn gemeenten en provincies de kans op ongelukken en rampen gaan inventariseren. In een aantal gevallen zijn deze risico's openbaar gemaakt via een internetsite. Informatie over de risico's van langdurige blootstelling aan milieuvervuilende stoffen ontbreekt echter.
Rechtomteweten.nl levert deze informatie wel: vanaf 29 februari kunnen de bezoekers van de site zien welke bedrijven zich in hun omgeving bevinden, hoeveel kankerverwekkende stoffen deze bedrijven uitstoten en hoeveel gezondheidsrisico omwonenden hierdoor lopen. Op de site staan drie proefregio's: Rijnmond, IJmond en Nijmegen. Hier is sprake van wonen dicht bij industrie.
De website geeft geen oordeel over de aanvaardbaarheid van de berekende kankerrisico's. Dat oordeel moet de burger zelf vellen. Wel wordt een kader geboden door een vergelijking met andere bronnen, zoals verkeer, en met andere gezondheidsrisico's, zoals roken. Ook wordt uitgelegd wat het overheidsbeleid is en wat burgers kunnen doen.
Het recht van burgers om te weten wat de kwaliteit is van de leefomgeving, is in lijn met het Europese verdrag van Aarhus (uit 1998) over een betere toegang van het publiek tot milieu-informatie. Als gevolg van dit verdrag moeten overheidsinstanties milieu-informatie op een zo groot mogelijke schaal beschikbaar stellen en actief onder burgers verspreiden. De website laat zien hoe dat zou kunnen c.q. moeten.

www.rechtomteweten.nl
Gelderse Milieufederatie, Johan Wolsink, j.wolsink@gmf.milieu.net of 026 3515069. Op de dag van de opening bereikbaar op 06 10829485.

weet wat je eet
Uit controles van de Keuringsdienst van Waren blijkt dat het aantal overtredingen van de Warenwet ieder jaar toeneemt. In 2002 bevatte 21 procent van de importproducten meer gif dan toegestaan. Tien jaar geleden was dat nog vijf procent. Detectives van Milieudefensie, Natuur en Milieu en consumentenvereniging Goede Waar en Co beklommen op 2 december het Ministerie van LNV. Met verrekijkers en vergrootglazen gluurden ze bij minister Veerman naar binnen. Zij waren naarstig op zoek naar testresultaten van de Keuringsdienst. De gegevens van de tests zijn nu niet openbaar, terwijl openbaarmaking de druk op supermarkten flink zou verhogen om producten te verkopen die aan de normen voldoen. Dat blijkt ook uit onderzoek dat de milieu- en consumentenorganisaties zelf hebben gedaan; een aantal supermarkten nam maatregelen nadat de metingen waren gepubliceerd.
De organisaties roepen consumenten op om gezamenlijk een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). De organisaties vinden dat consumenten mogen weten welke supermarkten de Warenwet overtreden. Nu is dat niet het geval. Het is voor het eerst dat een grote groep consumenten de Wob zal gebruiken als actiemiddel. Met de Wob-procedure hopen we de geheime informatie boven tafel te krijgen. In maart 2004 wordt het gezamenlijke verzoek overhandigd aan de minister. Wil je het verzoek mede indienen? Kijk dan even op www.weetwatjeeet.nl .

Betuwse Bongerd
Afgelopen zaterdag is weer begonnen met snoeiwerkzaamheden in de Betuwse Bongerd, die Milieudefensie samen met zo'n 4000 burgers heeft gekocht om het MTC en de doortrekking van de A73 te verhinderen. Ook op de zaterdagen 24 januari, 7 februari, 21 februari en 6 maart wordt nog gesnoeid, steeds van 10.00-16.00 uur. Wil je eens meedoen, dan kan dat. Het is wel handig als je je kort vantevoren aanmeldt bij ondergetekende, mede in verband met het maken van koffie, soep e.d. Ook kunnen we dan een routebeschrijving toesturen of aangeven of er een mogelijkheid is om met iemand mee te rijden.

 Meedoen? Meld je dan bij Milieudefensie Nijmegen:
Alex de Meijer, p/a Broeikas, Daalseweg 30, 3237544. Alex@milieudefensie.nl

Bomenmeldpunt
Er zijn de afgelopen jaren verschillende 'incidenten' geweest rond het rooien van bomen. Zo werd het aanvragen of publiceren van een rooivergunning enkele keren bewust achterwege gelaten of werd de bezwarentermijn verkort om snel tot rooien te kunnen overgaan. Ook werd soms gerooid op basis van klachten van een of enkele buurtbewoners, en bleek - toen het rooien daadwerkelijk was begonnen - dat veel omwonenden juist aan de bomen gehecht waren. Een algemeen probleem is dat bomen te gauw als probleem worden gezien en dus maar gerooid (of veel te ver teruggesnoeid), waarbij de waarde van de bomen te weinig meeweegt.
Om het tij te keren gaan Milieudefensie en het IVN een Bomenmeldpunt (werktitel) oprichten. Met een groep vrijwilligers willen we het bomenbeleid - en de uitvoering in praktijk - gaan volgen. We willen concrete rooivergunningen op locatie controleren. We willen zonodig een rol spelen in het informeren van buurtbewoners. En we willen in een vroeg stadium gehoord worden bij voorgenomen activiteiten waarbij veel (of bijzondere) bomen zijn betrokken. Het kan dan gaan om bestemmingsplannen, maar bijvoorbeeld ook om het leggen van kabels of om groenonderhoud.
De gemeente staat in principe positief tegenover ons plan en zal e.e.a. meenemen in een dit voorjaar op te stellen Bomenvisie. In de tussentijd gaan wij vrijwilligers werven voor het Bomenmeldpunt.

 Interesse? Meldt je gerust aan, of neem even contact op met ons voor meer informatie.
Milieudefensie Nijmegen:
Alex de Meijer, p/a Broeikas, Daalseweg 30, 3237544. Alex@milieudefensie.nl

8_________________NONATO

Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' organiseert bussen naar de protesten tegen de NAVO 'Veiligheids'conferentie in Munchen op 6 en 7 februari
7 februari 2004 wordt in Munchen wederom de NAVO 'veiligheids' conferentie gehouden. Jaarlijks worden op deze conferenties in nauwe samenwerking met de wapenindustrie oorlogsstrategieën doorgesproken en uitgewerkt. Sinds 2002 wordt hier internationaal tegen gemobiliseerd, wat toen resulteerde in een demonstratie met bijna 10.000 mensen. Vorig jaar was dit aantal uitgegroeid tot meer dan 30.000! Dit jaar begint het verzet al een dag eerder, met op vrijdag 6 februari blokkades en andere acties rondom het conferentieoord. De dag erna uiteraard gevolgd door een grote demonstratie. Zie ook: http://www.no-nato.de
Het Platform tegen de "Nieuwe Oorlog" organiseert bussen naar Munchen. Deze zullen op woensdagavond 4 februari vertrekken en zondag 8 februari weer terugkeren. De kosten zullen rond de 40 euro liggen, inclusief overnachting.

Opgeven kan per telefoon: 030-2316666 of per e-mail:
navo@hypocrisy.org

9______________Uitgaan in en rond de Tweede Walstraat

Vaste Rotsen-in-de-Uitgaansbranding:

Iedere donderdag
: Kroegavond in de Onderbroek, TweedeWalstraat 21.
Vanaf: 21.30 uur - Entree: gratis

Iedere zaterdag en zondag: Eetkafee in de Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46.
Heerlijke vegetarische of veganistische maaltijden voor een lage prijs. Reserveren moet! Op zaterdag vanaf 12.00 uur en zondag vanaf 14.00 uur via 024-3605208 of bij Assata of De Klinker. Om 19.00 uur wordt de maaltijd geserveerd.

Iedere zaterdag: Lunchkafee in de Klinker
Vanaf 12.00 - 18.00 uur. Lekkere biologische broodjes en een kop koffie of wat anders.

Eénmalige Voorbijwaaiers-in-de-Winterstorm:

Feministisch
Café , woensdag 28 januari - De Klinker
Het Femcafé Nijmegen organiseert elke 4e woensdag van de maand een avond over actuele thema's rondom man/vrouw-vraagstukken. Deze maand een avond over zelfverdediging voor vrouwen én mannen. Zie elders in deze Aktivist.

Concert: Banzai , met live: Lo-Lite (trashblues) en Carburetor (Rijn Delta Blues), woensdag 28 januari - Merleyn, Hertogstraat 13
Carburetor is Camille Courbois op zang en gitaar en Francis Antonisse op drums (beiden tevens Furtips). Zij zijn de uitvinders en wegbereiders van de Rijn Delta Blues: een aanstekelijk, op folkblues gebaseerd amalgaam van trommels, gitariteiten en een fikse scheut Mayo Thompson. Lo-Lite opereert in eenzelfde bezetting en zult u wellicht al kennen van het betere getormenteerde beukwerk : vuige trashblues in de traditie van Howling Wolf en The Gories 
Uit Arnhemse klei getrokken : U is dus gewaarschuwd !
22:00 u, entree: e4,- 

Concert: Instant Music , Donderdag 29 januari - Extrapool, TweedeWalstraat 5.
Met: Nicolas Field - drums & elektronica, Gilles Aubry - computer, Tom Tlalim - zang, elektronica en Bryce Soniano - contrabas.
De Instant Music reeks is de Elektro-Akoestische Instant Concertserie van WORM (Rotterdam), Kraakgeluiden In De Binnenstad (Amsterdam), Extrapool (Nijmegen) en White Space White Noise (Den Haag). Iedere maand wordt er beurtelings een groep van 4 of 5 personen samengesteld, bestaande uit podiumkunstenaars en musici met verschillende achtergronden. Na één voorbereidingsdag volgt een tour langs alle aangesloten podia.
De Instant-band van vanavond is samengesteld door White Space uit Den Haag en bestaat uit: Bryce Soniano: contrabassist, studeerde in Den Haag bij o.a Hein van de Deyn. Gilles Aubry: experimenteel muzikant en improvisator, speelde o.a. met Axel Doerner, Steve Buchannan, Dirk Bruinsma, Eric Truffaz, Riccardo DalFra, Rachied Ali and Perry Robinson Zijn huidge projecten: 'MONNO', 'Swift Machine', 'the FLOW ensemble', 'ACRES', 'Dipsa', 'Fishnet' en computer solo project 'Almost Still'. Tom Tlalim: één van de initiatiefnemers van het 'Improvisersensemble', een netwerk van jonge en interessante improvisatoren die zich in verschillende combinaties op plekken over de gehele wereld steeds weer op een andere manier laten kennen. Nicolas Field: drums en elektronica. We kennen hem o.a. van zijn samenwerking met Jaime Fennely. Open 21 uur * entree 4,- euro

Maandelijkse Zondagbrunch , zondag 1 februari - De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46.
Iedere eerste zondagmiddag van de maand is de Klinker ook geopend. En wel met lekkere verse taarten of pannenkoeken. Hartig, zoet en eerlijk!
Van 12.00 tot 17.00 uur

Video-avond , woensdag 4 februari - De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46.
Videokafee Onderbelicht iedere 1ste en 3de woensdag van de maand een video in De Klinker. Bij het ter perse gaan van de Activist was de inhoud van de avond nog niet bekend. Let op de flyers!
open: 20.00 uur - aanvang: 20.30 uur - entree: gratis

Concert: Banzai , met live:  DA SKODA'S (een mix van tango, punk, samba, polka en pop), woensdag 4 februari - Merleyn, Hertogstraat 13
Goede muziek wordt vaak gemaakt door rare jongens. De zingende tuinkabouters van Grandaddy bijvoorbeeld, of de prozacpop van Eels of gekker nog, een man die zijn kind Dweezil Zappa noemt. Laat bovenstaande heikneuters nu net de lieden zijn die Da Skoda's aanvoeren als hun muzikale invloeden. Dat belooft heel wat van dit Steenwijkse viertal. Hun gezamenlijke virtuositeit op de kazoo schepte in 1991 in ieder geval gelijk een band en sindsdien zijn ze niet meer uit elkaar te krijgen. Na winst in de Oogst van Overijssel in 2002, zijn ze klaar om de wereld te veroveren.
22:00 u., entree: e4,- 

Kraakspreekuur , donderdag 5 februari - De Onderbroek, Tweedewalstraat 21.
Iedere eerste donderdag van de maand is er weer kraakspreekuur in Nijmegen. Je kunt hier terecht voor al je vragen over kraken. Vanaf 21.30 uur in kraakkroeg de Onderbroek. De Onderbroek is iedere donderdag geopend vanaf 21.30 uur.

Concert: We vs Death (postrock, Nederland), Tom Sweetlove (ritmische postrock, België) en Mercy Giants (noisepop, Nederland), zaterdag 7 februari - De Onderbroek, Tweedewalstraat 21.
We vs. Death (Utrecht) en Tom Sweetlove (België) doen samen enkele optredens ter viering van hun split cd die vorig jaar is uitgekomen.
Tom Sweetlove zijn vijf aardige jongemannen uit Luik (Liege) die hartverwarmende muziek maken in de traditie van bands als Labradford, GYBE en Yann Tiersen. Door de inbreng van een drummer en een percussionist is de melancholische muziek ritmischer dan menig postrock act.
Gitaar, bas en drums vechten op kleine schaal een veldslag uit met weerbarstig trompetgeschal. De muziek van We vs. Death is dynamisch en melodieus zonder de essentie van het liedje uit het oog te verliezen. We vs. Death bestaat drie jaar, er is een 7'' uit en nu de split cd met Tom Sweetlove. In 2003 werd er intensief gespeeld in zalen in Nederland en België. We vs. Death laat zich het beste vergelijken met bands als Explosions in the Sky en Do Make Say Think.
De muziek van de Mercy Giants is zorgvuldig opgebouwde noise verpakt in ingetogen liedjes. Ze brachten al twee prachtige platen uit op Zabel (Hotel Hell 1999 en Racing Club Hades 2002), de derde wordt begin 2004 verwacht.
open: 21.30 uur - aanvang: 22.00 uur - entree: 2,50 euro

Concert: Welttraumforscher (Zwitserland), zaterdag 7 februari - Extrapool, Tweedewalstraat 5. Met de Kip Eulenmeister Experience en hun trash-songs. Meer informatie: www.extrapool.nl

Concert: J*A*N feat. U.D.S.S.R . (Ska, Oostenrijk), woensdag 11 februari - De Onderbroek, Tweedewalstraat 21.
J*A*N feat. U.D.S.S.R. is een achtkoppige skapunk band uit Oostenrijk. De band legt de verbinding tussen plezier en politieke bevlogenheid. Hiermee inspireren ze hun publiek om onafhankelijk te denken. Hun statement: "The terrorists of the occident are gattering around another star sprinkled banner waving in the name of economy. Raised out of the fading empire of christianity: a (new?) religion of holy markets and national security. Brainwashing on TV and the mask of democracy make the people here agree with that SHIT!!!..."
open: 21.30 uur - aanvang: 22.00 uur - entree: 2,50 euro

Concert: Zea (electropop, Nederland), Persil (electropop, Nederland), DJ Isonosin, zaterdag 14 februari - De Onderbroek, Tweedewalstraat 21.
Zea: Like Japanese experimental rockers Polysics and Buffalo Daughter, Zea casually throw brainnumbing noize, punchy pop, hamfisted hip-hop and funky techno into the mix, creating a jagged, f**ked-up sound that's so much more than the sum of its parts. Like They Might Be Giants jamming with the Ramones or Pink Floyd headlining a punk convention.
open: 21.30 uur - aanvang: 22.00 uur - entree: 2,50 euro

Concert: Labelavond van het Zod-label met Emotional Joystick, Curtis Chip en Binray. Tevens concert van Gustavo Lamas. zaterdag 14 februari - Extrapool, TweedeWalstraat 5. Voor meer info: www.extrapool.nl